Let's connect!
Informatie

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FISH TO FISH MEDIA B.V.

Gevestigd aan te Hannie Dankbaarpassage 14, 1053 RT, Amsterdam, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70124892

 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5. Contractduur

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst en tijdsplanning

Artikel 7. Annulering geplande werkdagen

Artikel 8. Wijziging van de opdracht, meerwerk

Artikel 9. Oplevering en acceptatie

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 11. Bewaarplicht en archivering

Artikel 12. Promotioneel gebruik van het Werk

Artikel 13. Afdracht van vergoedingen en vrijwaring

Artikel 14. Facturatie en betaling

Artikel 15. Geheimhouding

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Artikel 17. Vrijwaring

Artikel 18. Gebreken en klachttermijnen

Artikel 19. Overmacht

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fish to Fish Media BV: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW, optredend als verlener van diensten.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Fish to Fish Media BV en contractuele wederpartij bij de overeenkomst met Fish to Fish Media BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW, alsmede iedere organisatie waarmee de Opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
 3. Partijen: Fish to Fish Media BV en Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Diensten: de overeenkomst tussen Fish to Fish Media BV en de Opdrachtgever waarbij Fish to Fish Media BV in opdracht van de Opdrachtgever diensten levert of werkzaamheden zal verrichten, waaronder het produceren van film- en videobeelden voor tv en (social) media, alles in de breedste zin van het woord, en op welke overeenkomst de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. Werk(en): het resultaat van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. Doorgaans zullen dit de door Fish to Fish Media BV geproduceerde film- of videobeelden zijn.
 6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Diensten, overeenkomsten en leveringen van Fish to Fish Media BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Fish to Fish Media BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Fish to Fish Media BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Fish to Fish Media BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fish to Fish Media BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fish to Fish Media BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fish to Fish Media BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fish to Fish Media BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fish to Fish Media BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Fish to Fish Media BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is telkens de versie zoals deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst luidde.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Fish to Fish Media BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fish to Fish Media BV opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Fish to Fish Media BV haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fish to Fish Media BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Fish to Fish Media BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Fish to Fish Media BV eerst dan tot stand nadat de Opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de door Fish to Fish Media BV uitgebrachte offerte. De offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 5. Contractduur

 1. De opdracht tussen Fish to Fish Media BV en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de overeenkomst met Fish to Fish Media BV is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is.
 2. Beide Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste twee volle kalendermaanden in acht te nemen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is deze verplicht de tot dan toe verrichte Diensten en gemaakte productiekosten aan Fish to Fish Media BV te vergoeden, inclusief reeds door Fish to Fish Media BV gemaakte reserveringen en gedane uitgaven welke niet meer geannuleerd of teruggedraaid kunnen worden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst en tijdsplanning

 1. Fish to Fish Media BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien Fish to Fish Media BV informatie, gegevens, teksten, audio- en/of beeldmateriaal behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de tijdsplanning aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde informatie, gegevens, teksten, audio- en/of beeldmateriaal aan Fish to Fish Media BV ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is Fish to Fish Media BV gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Fish to Fish Media BV gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Fish to Fish Media BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter door Fish to Fish Media BV worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door Fish to Fish Media BV volgens het gebruikelijke tarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien Fish to Fish Media BV een tijdsplanning voor de uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven tijdsplanning is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van de tijdsplanning dient de Opdrachtgever Fish to Fish Media BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Fish to Fish Media BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Fish to Fish Media BV is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt of boetes die aan de Opdrachtgever worden opgelegd, indien de opdracht of het Werk niet binnen de opgegeven termijn wordt voltooid respectievelijk opgeleverd.
 6. Fish to Fish Media BVbehoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen, zonder dat Fish to Fish Media BV hiertoe toestemming van de Opdrachtgever behoeft.
 7. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door de Opdrachtgever en het door Fish to Fish Media BV beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Fish to Fish Media BV; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Fish to Fish Media BV zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Fish to Fish Media BV rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
 8. Fish to Fish Media BV zal de opnames zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de opnamewerkzaamheden, controleren op kwaliteit en bruikbaarheid. Indien de opnames niet bruikbaar blijken en de oorzaak hiervan aan de Opdrachtgever toe te rekenen valt, is de Opdrachtgever gehouden de aan de opnames gespendeerde tijd volledig aan Fish to Fish Media BV te vergoeden alsmede 75% van de aan de montage gespendeerde tijd. Een oorzaak die aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend is bijvoorbeeld het plaatsvinden van de opnames op een bepaald tijdstip of bepaalde locatie, terwijl Fish to Fish Media BV de Opdrachtgever heeft geadviseerd de opnames niet op dit tijdstip of deze locatie plaats te laten vinden, omdat er kans op kwaliteitsverlies bestaat.

 

Artikel 7. Annulering geplande werkdagen

 1. Geplande werkdagen kunnen kosteloos worden verplaatst c.q. geannuleerd tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opdracht, reistijd meegerekend. In geval van verplaatsing c.q. annulering door de Opdrachtgever komen de kosten van gereserveerde apparatuur en/of andere gemaakte afspraken en daaruit voortvloeiende kosten, welke niet meer kosteloos kunnen worden geannuleerd, voor rekening van de Opdrachtgever. In geval van verplaatsing c.q. annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de opdracht, dan geldt de volgende annuleringsvergoedingen:
  1. bij verplaatsing c.q. annulering korter dan 48 uur maar langer dan 24 uur van te voren wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht;
  2. bij verplaatsing c.q. annulering korter dan 24 uur van te voren wordt 75% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht;
  3. bij verplaatsing c.q. annulering op de dag zelf wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Fish to Fish Media BV behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Fish to Fish Media BV in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Fish to Fish Media BV is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Fish to Fish Media BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Fish to Fish Media BV kunnen worden toegerekend.
 4. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Fish to Fish Media BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Fish to Fish Media BV zijn bevestigd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Fish to Fish Media BV aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Fish to Fish Media BV onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Fish to Fish Media BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door Fish to Fish Media BV reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

Artikel 9. Oplevering en acceptatie

 1. Fish to Fish Media BV zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Oplevering geschiedt door middel van beschikbaarstelling op de tussen partijen bij de overeenkomst overeengekomen wijze, bij gebreke waarvan het Werk zal worden opgeleverd op een door Fish to Fish Media BV te bepalen, gangbare wijze.
 3. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 kalenderdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde Werken is sprake indien:
  1. Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd door dit schriftelijk aan Fish to Fish Media BV kenbaar te maken;
  2. Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor promotie- en/of productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het openbaren van de Werken aan de doelgroep;
  3. Opdrachtgever niet binnen het aantal dagen zoals aangegeven in de trajectplanning het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
 4. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 5. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Fish to Fish Media BV zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Fish to Fish Media BV doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 6. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen de in de offerte of overeenkomst overeengekomen revisierondes volgen.
 7. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Fish to Fish Media BV gemaakte uren vergoeden, met als maximum het geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Fish to Fish Media BV kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Fish to Fish Media BV het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na acceptatie van de opgeleverde Werken.
 9. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Fish to Fish Media BV beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

 

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, uitsluitend toe aan Fish to Fish Media BV of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de productie ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Fish to Fish Media BV en de Opdrachtgever komen schriftelijk overeen voor welke doeleinden, binnen welk gebied, gedurende welke periode en tegen welke vergoeding de Opdrachtgever het Werk mag gebruiken.
 3. Geen van de Werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van Fish to Fish Media BV of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fish to Fish Media BV worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.
 4. Indien Fish to Fish Media BV in het kader van de opdrachtverstrekking ontwerpen, afbeeldingen, (schets)tekeningen, (proef)modellen, voorbeelden, programmatuur en audio- of beeldmateriaal aan de Opdrachtgever verstrekt, dient de Opdrachtgever deze op eerste verzoek en binnen de door Fish to Fish Media BV gestelde termijn te retourneren. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Bij gebruik van de Werken is de Opdrachtgever verplicht de naam van de auteursrechthebbende(n) te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever zal aan Fish to Fish Media BV een kopie van alle (film)producties toezenden waarvoor de beelden van Fish to Fish Media BV zijn gebruikt, inclusief de drager waarop Fish to Fish Media BV het materiaal heeft aangeleverd. Dit dient plaats te vinden binnen 14 dagen na oplevering van de productie, waarvoor de beelden zijn gebruikt.
 7. Als Fish to Fish Media BV constateert dat gebruik is gemaakt van beelden uit de door haar geproduceerde Werken zonder dat hiervoor een regeling ten aanzien van de geldelijke vergoeding is getroffen, is Fish to Fish Media BV gerechtigd de verschuldigde vergoedingen te verhogen met een toeslag van 100%, indien Fish to Fish Media BV alsnog toestemming zou willen verlenen. Fish to Fish Media BV is desondanks niet verplicht alsnog toestemming aan de Opdrachtgever te verlenen. Dit laat de rechten van Fish to Fish Media BV om de volledige schade op de Opdrachtgever te verhalen, onverlet.

 

Artikel 11. Bewaarplicht en archivering

 1. Alle digitale bestanden, waaronder beeld- en geluidsopname, afbeeldingen en teksten die door Fish to Fish Media BV bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd of gebruikt, worden na oplevering door Fish to Fish Media BV voor de duur van 1 jaar opgeslagen en bewaard.
 2. Slechts op verzoek van de Opdrachtgever daartoe binnen 1 jaar na afronding van de opdracht en eerst na volledige betaling van de door Opdrachtgever aan Fish to Fish Media BV verschuldigde vergoedingen, zal Fish to Fish Media BV tegen vergoeding een kopie van het Werk aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen door het kopiëren van het Werk op een nader overeen te komen gegevensdrager. Fish to Fish Media BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gegevensdrager of (verlies van) bestanden gedurende de periode dat Fish to Fish Media BV de gegevensdrager van de Opdrachtgever onder zich heeft.
 3. Fish to Fish Media BV is niet gehouden het Werk langer dan 1 jaar na afronding van de opdracht te bewaren of op te (doen) slaan.
 4. Alle Werken worden, indien de Opdrachtgever dit verlangt, langer dan de hiervoor genoemde termijn van 1 jaar bewaard in het archief van Fish to Fish Media BV. De Opdrachtgever dient dit wel uiterlijk binnen 12 maanden na oplevering van de Werken te vermelden. Na deze termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het archiveren van de Werken. De archiveringskosten zijn afhankelijk van duur en de grootte van het project. Indien de Opdrachtgever dit verlangt, wordt daartoe een offerte opgesteld. Bij diefstal, vermissing, brand of enige andere vorm van verlies kan Fish to Fish Media BV maximaal aansprakelijk worden gesteld voor de ter zake betaalde archiveringskosten.

 

Artikel 12. Promotioneel gebruik van het Werk

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Fish to Fish Media BV gerechtigd het Werk te gebruiken ten behoeve van zijn eigen promotie en/of publiciteit, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) het Werk, logo, merk- of bedrijfsnaam van de Opdrachtgever op de website van Fish to Fish Media BV. Fish to Fish Media BV zal daartoe uitsluitend toestemming van de Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het Werk is overgegaan.

 

Artikel 13. Afdracht van vergoedingen en vrijwaring

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van vergoedingen aan rechthebbenden, Buma/Stemra, Sena, Videma, Reprorecht en andere belangenorganisaties met betrekking tot bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en in het Werk verwerkte teksten, audio- en videomaterialen. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Fish to Fish Media BV ten aanzien van het filmwerk zal worden aangemerkt als producent in de zin van artikel 45a lid 3 van de Auteurswet.

 

Artikel 14. Facturatie en betaling

 1. Fish to Fish Media BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever volledige betaling te verlangen.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fish to Fish Media BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Fish to Fish Media BV is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Fish to Fish Media BVmaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door Fish to Fish Media BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Fish to Fish Media BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Fish to Fish Media BV onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Fish to Fish Media BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Fish to Fish Media BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Fish to Fish Media BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Indien Fish to Fish Media BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Fish to Fish Media BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Fish to Fish Media BV van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 3. Fish to Fish Media BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fish to Fish Media BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Voorts aanvaardt Fish to Fish Media BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een storing of defect aan opnameapparatuur of indien de opnames en/of de gegevensdrager(s) waarop wordt opgenomen een technisch mankement vertonen of beschadigd raken. In voorkomende gevallen en voor zover mogelijk en wenselijk, zal de opname opnieuw plaatsvinden. Fish to Fish Media BV zal hiervoor geen extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 5. Indien Fish to Fish Media BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat Fish to Fish Media BV voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fish to Fish Media BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Fish to Fish Media BV kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Fish to Fish Media BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Fish to Fish Media BV.

 

Artikel 17. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Fish to Fish Media BV voor alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken op grond van (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte, door de Opdrachtgever aangeleverde of voorgeschreven en in het Werk verwerkte teksten, audio- en beeldmaterialen. De Opdrachtgever zal Fish to Fish Media BV zowel in als buiten rechte bijstaan indien Fish to Fish Media BV wordt aangesproken ter zake. De Opdrachtgever zal onverwijld al hetgeen doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fish to Fish Media BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fish to Fish Media BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 18. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Fish to Fish Media BV.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Fish to Fish Media BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fish to Fish Media BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, persoonlijke ongevallen, stroomuitval, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Fish to Fish Media BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Fish to Fish Media BV als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Fish to Fish Media BV onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Fish to Fish Media BV in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Fish to Fish Media BV uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Fish to Fish Media BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Fish to Fish Media BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Fish to Fish Media BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Fish to Fish Media BV met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.